Algemene voorwaarden

Laatste update: 19-01-2023

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

Voorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden zoals die in dit document zijn opgenomen en op de Website beschikbaar zijn.

Leading Courses: Leading Courses B.V., de eigenaar en aanbieder van de website www.leadingcourses.com, waarvan de hoofdvestiging zich bevindt aan de Europalaan 400, 3526 KS, Utrecht, Nederland.

Leading Courses Content: alle content op de Website inclusief, zonder beperking, de tekst, software, scripts, graphics, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies op de Website, met uitzondering van Gebruikersbijdragen.

Leading Courses-accounthouder: een geregistreerde gebruiker van de website www.leadingcourses.com.

Lidmaatschapsgebieden: delen van de Website waar gebruikers zich voor kunnen registreren en waar gebruikers bijvoorbeeld Gebruikersbijdragen kunnen plaatsen.

Diensten: alle producten, software en diensten die op of vanaf de Website worden aangeboden, alle webpagina's en de inhoud van de Website, alsmede de professionele diensten die op of via de Website worden uitgevoerd of ter beschikking gesteld door Leading Courses of anderen

Gebruiker: elke persoon (met inbegrip van maar niet beperkt tot Leading Courses-accounthouders) die de Website bezoekt.

Inzendingen van de gebruiker: De (tekstuele) inhoud die door geregistreerde gebruikers op de Website wordt ingediend

Website: www.leadingcourses.com en zijn subpagina's

Artikel 1. Toepasselijkheid

Elk gebruik van de Website en de Diensten is onderworpen aan de Voorwaarden. Tevens zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leading Courses partij is.

Artikel 2. Acceptatie van de Voorwaarden

Om de Website en de Diensten te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker eerst akkoord gaan met de Voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt de Voorwaarden door gebruik te maken van de Website en/of de Diensten. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker er voorts mee in dat zijn of haar persoonsgegevens naar Nederland worden overgedragen en aanvaardt hij of zij dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring van Leading Courses. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten niet gebruiken indien hij of zij de Voorwaarden niet accepteert. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet aanvaarden indien (a) de Gebruiker niet de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met Leading Courses te vormen, of (b) het de Gebruiker wettelijk verboden is de Website en/of de Diensten te ontvangen of te gebruiken volgens de wetgeving van het land waarin hij/zij verblijft of van waaruit hij/zij de Website en/of de Diensten bezoekt of gebruikt.

Artikel 3. Wijzigingen in de Voorwaarden

Leidinggevenden kunnen wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal Leading Courses een nieuw exemplaar van de Voorwaarden beschikbaar stellen op de Website. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat als de Gebruiker de Website en/of de Diensten gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Leading Courses het gebruik zal behandelen als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden.

Artikel 4. Leading Courses Gebruikerscommunity

Om toegang te krijgen tot sommige functies, alsmede tot de Lidmaatschapsgebieden van de Website en de daarop aangeboden Diensten, zal de Gebruiker zich moeten registreren. Bij de registratie moet de Gebruiker correcte en volledige informatie verstrekken. De Leading Courses account is en de inloggegevens zijn exclusief en strikt persoonlijk. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij of zij als enige verantwoordelijk is (ten opzichte van Leading Courses, en ten opzichte van anderen) voor alle activiteiten die onder zijn Leading Courses account plaatsvinden.

Artikel 5. Algemene beperkingen op het gebruik

Leading Courses verleent hierbij de (geregistreerde) Gebruiker toestemming om de Website en de Diensten te betreden en te gebruiken, onder voorbehoud van de volgende uitdrukkelijke gebruiksvoorwaarden, en de Gebruiker stemt ermee in dat het niet naleven van een van deze gebruiksvoorwaarden een inbreuk op deze Voorwaarden door de Gebruiker vormt:

A. de Gebruiker stemt ermee in geen enkel deel of deel van de Website (commercieel) te distribueren, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele Gebruikersbijdragen, in enig medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leading Courses;

B. de Gebruiker stemt ermee in om geen enkel deel van de Website of enige van de Diensten op ongeoorloofde wijze te wijzigen of aan te passen;

C. de Gebruiker stemt ermee in om geen veiligheidskenmerken van de Website of functies die (i) het gebruik of het kopiëren van Gebruikersinzendingen of de Inhoud van Leading Courses verhinderen of beperken of (ii) beperkingen op het gebruik van de Website of de inhoud die toegankelijk is op de Website afdwingen, te omzeilen, uit te schakelen of op een andere manier te verstoren;

D. de Gebruiker stemt ermee in de Website of enige Diensten, Gebruikersbijdragen en/of Leading Courses Content niet te gebruiken voor enig commercieel gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leading Courses.

E. De Gebruiker stemt ermee in geen persoonlijke gegevens van een Gebruiker van de Website of enige Dienst te verzamelen of te oogsten (en stemt ermee in dat dit geacht wordt de accountnamen van Leading Courses te omvatten);

Leading Courses innoveert voortdurend om de gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de Website en de Diensten die Leading Courses aanbiedt, van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. In het kader van deze voortdurende vernieuwing erkent de Gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat Leading Courses de levering van de Website en/of de Diensten (of enige functies binnen de Diensten) aan de Gebruiker (permanent of tijdelijk) mag stopzetten, naar eigen goeddunken van Leading Courses, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker.

Artikel 6. Inzendingen door de Gebruiker

Als Leading Courses-accounthouder kan een geregistreerde Gebruiker beeld- en tekstinhoud aan de Website toevoegen. De geregistreerde Gebruiker begrijpt dat, ongeacht of dergelijke Gebruikersbijdragen al dan niet worden gepubliceerd, Leading Courses geen enkele vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot enige Gebruikersbijdrage. De Gebruiker behoudt alle eigendomsrechten op de Gebruikersbijdragen, maar de Gebruiker is verplicht om beperkte licentierechten te verlenen aan Leading Courses en andere Gebruikers. Deze worden beschreven in paragraaf 8 van deze Voorwaarden (Rechten van de Gebruikerslicenties). De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Leading Courses onderschrijft geen enkele Gebruikersbijdrage of enige mening, aanbeveling of advies dat daarin wordt geuit, en Leading Courses wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Gebruikersbijdragen af. De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij of zij alle noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen heeft (en zal blijven hebben tijdens zijn of haar gebruik van de Diensten) die nodig zijn om Leading Courses in staat te stellen zijn of haar Gebruikersbijdragen te gebruiken voor de levering van de Diensten door Leading Courses, en anders zijn of haar Gebruikersbijdragen te gebruiken op de manier die wordt beoogd door de Website en deze Voorwaarden.

Artikel 7. Inhoud van de Gebruikersbijdragen

Er is een verbod op het plaatsen van content op de Website indien naar het oordeel van Leading Courses de aard, de inhoud of de impact daarvan is:

 • inhoud op het gebied van pornografie;
 • inhoud die discriminatie, laster, smaad en/of enige provocatie, uitwisseling van misbruik of het aanzetten tot haat bevat;
 • inhoud die als bedreigend kan worden ervaren;
 • content die (onevenredig) inbreuk maakt op de privacy en het privéleven van een natuurlijk persoon;
 • content die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, dat toebehoort aan Leading Courses of aan derden;
 • content die op andere wijze als illegaal kan worden beschouwd;
 • inhoud voor commerciële doeleinden;
 • content die de goede werking van een computer of computernetwerk kan verstoren;
 • content die niet in de geest van of onverenigbaar is met het redactionele beleid van Leading Courses en/of die de belangen van Leading Courses en/of haar medewerkers (onevenredig) zou kunnen schaden.

De Gebruiker stemt ermee in dat hij of zij geen Gebruikersbijdragen zal plaatsen die onderhevig zijn aan eigendomsrechten van derden (inclusief privacyrechten of publiciteitsrechten), tenzij hij of zij een formele licentie of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om het betreffende materiaal te plaatsen en Leading Courses de in paragraaf 8 hieronder genoemde licentie te verlenen. Leading Courses behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om te beslissen of Gebruikersbijdragen voldoen aan de in deze Voorwaarden gestelde inhoudsvereisten en mag deze Gebruikersbijdragen verwijderen en/of de registratie van een Gebruiker en elke Gebruikersbijdrage die in strijd is met deze Voorwaarden te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, beëindigen. De Gebruiker begrijpt en erkent dat hij of zij bij het gebruik van de Website en de Diensten kan worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend voor hem of haar zijn. De Gebruiker stemt ermee in afstand te doen, en doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die hij/zij heeft of kan hebben tegen Leading Courses met betrekking tot dergelijke Gebruikersbijdragen.

Artikel 8. Rechten van de Gebruikerslicenties

Wanneer de geregistreerde Gebruiker een Gebruikersinzending op de Website plaatst, geeft de Gebruiker toestemming:

 • Leading Courses, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met recht op sublicentie) om die Gebruikersinzending te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren in verband met de levering van de Diensten en anderszins in verband met de levering van de Website en de activiteiten van Leading Courses, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of het geheel van de Website (en afgeleide werken ervan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen;
 • Leading Courses het recht om - indien gewenst ook namens Gebruiker - de rechter te verzoeken om iedereen die inbreuk heeft gemaakt op de gelicentieerde intellectuele eigendomsrechten te veroordelen (i) beslag te leggen op de inbreuk makende handeling (ii) schadevergoeding te betalen aan Leading Courses (ii) de winst die voortkomt uit de inbreuk te overhandigen
 • aan elke Gebruiker van de Website, een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, licentie voor toegang tot de Gebruikersbijdragen via de Website, en om deze Gebruikersbijdragen weer te geven op een computer voor niet-commercieel, privégebruik, voor zover de functionaliteit van de Website dit toelaat en onder deze Voorwaarden.

De bovenstaande licenties die door de Gebruikers in Gebruikersbijdragen worden verleend, zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, maar doen verder geen afbreuk aan zijn/haar eigendomsrechten, die door de Gebruiker worden behouden zoals uiteengezet in paragraaf 7 hierboven.

Artikel 9. Leading Courses Inhoud van de Website

De inhoud van leadingcourses.com is eigendom van of in licentie bij Leading Courses en is onderworpen aan het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van Leading Courses of de licentiegevers van Leading Courses. Alle handels- of dienstmerken van derden die op de Leading Courses Content aanwezig zijn, zijn handels- of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. Leading Courses Content mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leading Courses of de licentiegevers van Leading Courses. Leading Courses behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de inhoud van Leading Courses. Als onderdeel van het intellectueel eigendomsbeleid van Leading Courses zal Leading Courses de toegang van gebruikers tot de Website beëindigen indien is vastgesteld dat een gebruiker herhaaldelijk inbreuk maakt op de Website. Een recidivist is een Gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gesteld van een inbreuk makende activiteit.

Artikel 10. Strafbepaling

In geval van overtreding van een of meer bepalingen van lid 5 van de Voorwaarden door een Gebruiker, verbeurt deze aan Leading Courses, zonder nadere aankondiging of eis, een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 25.000,- of een boete van € 1.000,- per dag dat een dergelijke overtreding heeft plaatsgevonden en/of nog steeds plaatsvindt, met een maximum van € 100.000,- per overtreding, zonder dat dit de rechten van Leading Courses beperkt of uitsluit om daarnaast van die Gebruiker enige schade te vorderen die Leading Courses heeft geleden of zou kunnen lijden.

Artikel 11. Links van Leading Courses

De Diensten kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Leading Courses. Op de Website kunt u bijvoorbeeld speciale aanbiedingen van derden vinden. Om een aanbod te accepteren, wordt u eerst doorverwezen naar de website van het betreffende reclamebedrijf. Leading Courses treedt hierbij slechts op als tussenpersoon op de wijze waarop zij deze bedrijven advertentieruimte op de Website ter beschikking stelt.

Leading Courses heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden of derden. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Leading Courses niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en onderschrijft geen reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Leading Courses niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die een Gebruiker kan lijden als gevolg van de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat hij/zij stelt in de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van enige reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Artikel 12. Servicetransacties

Leading Courses en haar dochterondernemingen bieden de Gebruiker een dienst aan voor het maken van starttijd reserveringen of aankopen ("service transacties"). Op elke servicetransactie zijn deze Voorwaarden van toepassing en eventuele specifieke voorwaarden en aanvullende vergoedingen of kosten van een bepaalde transactie zullen u tijdens het uitchecken worden meegedeeld. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle transacties die de Gebruiker op de Site verricht in principe niet kunnen worden geruild en niet kunnen worden terugbetaald. Indien een Gebruiker - tijdens het uitchecken - het flex-tarief selecteert, heeft de Gebruiker vervolgens de mogelijkheid om de transactie binnen de annuleringstermijn te annuleren, huur aan te vragen en de mogelijkheid om later te betalen.  Als een Gebruiker ervoor heeft gekozen een transactie te annuleren door het flex-tarief te betalen, moet die aankoop worden geannuleerd vóór de vervaldatum, zoals vermeld in de boekingsbevestiging. De Gebruiker dient de transactie te annuleren via zijn gebruikersprofielpagina (gebruiker/boekingen) of door een e-mail te sturen naar onze afdeling Customer Support (support@leadingcourses.com). De Gebruiker zal de volledige betaalde boekingsprijs terugbetaald krijgen.

Als een Gebruiker - tijdens het afrekenproces - de annuleringsoptie selecteert, d.w.z. de mogelijkheid heeft om de transactie binnen de annuleringstermijn te annuleren, worden door Leading Courses annuleringskosten in rekening gebracht ter dekking van eventuele kosten die door derden in rekening worden gebracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wederverkopers van afslagtijden, aanbieders van tee-sheets, aanbieders van betalingsoplossingen en golfclubs). Deze annuleringskosten worden niet terugbetaald. Als een Gebruiker heeft gekozen voor de optie om een transactie te annuleren door het betalen van de annuleringskosten, dan moet die aankoop worden geannuleerd vóór de datum zoals vermeld in het boekingsoverzicht en de bevestigingsmail. De Gebruiker dient de transactie te annuleren via zijn gebruikersprofielpagina (gebruiker/boekingen) of door een e-mail te sturen naar onze afdeling Customer Support (support@leadingcourses.com). De Gebruiker krijgt de volledige greenfee prijs die betaald is terugbetaald. De annuleringskosten en de servicekosten worden niet terugbetaald.

Als de overeengekomen diensten niet kunnen worden geleverd als gevolg van overmacht (slechte weersomstandigheden, sluiting van de baan, reparaties, enz.), zal de gebruiker de volledige greenfee prijs die was betaald worden terugbetaald. Wij zullen bij de golfclub nagaan of de gebruiker geen andere compensatie heeft ontvangen. Indien de gebruiker wel compensatie heeft ontvangen (rain check of nieuwe afslagtijd) dan is restitutie niet mogelijk. Aan elke servicetransactie worden servicekosten toegevoegd om de transactie-, ondersteunings- en marketingkosten te dekken. Deze servicekosten worden in geval van annulering niet terugbetaald.

Door het voltooien van een servicetransactie voor een specifieke golfclub aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de specifieke regels (inclusief maar niet beperkt tot het bezit van een geldige golfbondlicentie en het voldoen aan de geldende handicapvereisten) van die specifieke golfclub. Indien een Gebruiker niet kan of mag spelen op de specifieke golfclub omdat de Gebruiker niet voldoet aan de specifieke regels is restitutie helaas niet mogelijk. Merk op dat een bedenktijd van 14 dagen in de EU (zoals vermeld in de Richtlijn Consumentenrechten) voor online kopen of kopen op afstand niet van toepassing is voor het kopen van een online dienst met een specifieke datum, zoals een afslagtijd reservering of greenfee voucher.

Artikel 13. Beëindiging

Indien een geregistreerde Gebruiker zijn Leading Courses account wil beëindigen, kan de Gebruiker dit doen door (a) Leading Courses te allen tijde op de hoogte te stellen en (b) zich uit te schrijven van het Lidmaatschapsgebied. De kennisgeving van de geregistreerde Gebruiker dient beschikbaar te worden gesteld aan Leading Courses door gebruik te maken van het contactformulier.

Artikel 14. Uitsluiting van garanties

Niets in de Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten die de Gebruiker als consument te allen tijde toekomt en die de Gebruiker contractueel niet kan wijzigen of afzien.

De Diensten worden geleverd "as is" en Leading Courses geeft geen garantie of verklaring aan de Gebruiker met betrekking tot deze diensten.

Met name Leading Courses geeft geen verklaring of garantie aan de Gebruiker:

A. (het gebruik van) de Website en/of Diensten voldoen aan de vereisten;
B. (het gebruik van) de Website en/of Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn;
C. dat alle informatie verkregen door de Gebruiker als gevolg van zijn of haar gebruik van de Website en/of Diensten accuraat of betrouwbaar zal zijn;
D. dat gebreken in de werking of functionaliteit van aan de Gebruiker als onderdeel van de Diensten verstrekte software zullen worden gecorrigeerd.

Er zijn geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (met inbegrip van impliciete voorwaarden inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel of conformiteit met de beschrijving) van toepassing op de Diensten, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn uiteengezet in de Voorwaarden.

Artikel 15. Beperking van de aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Leading Courses voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag dat de Klant laatstelijk aan Leading Courses heeft betaald als betaling voor geleverde goederen of diensten in het kader van de betreffende overeenkomst. Onder "directe schade" wordt alleen verstaan de redelijke kosten die de Gebruiker moet maken om de prestatie van de Gebruiker te laten samenvallen met de overeenkomst.

In andere dan de in dit artikel genoemde gevallen kan Leading Courses niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door Gebruikers of anderen, ongeacht de gronden waarop een actie tot schadevergoeding kan worden gebaseerd.

Artikel 16. Diversen

De Voorwaarden vormen de gehele wettelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en Leading Courses en regelen het gebruik van de Website en de Diensten en vervangen volledig alle voorgaande overeenkomsten tussen de Gebruiker en Leading Courses met betrekking tot de Website en/of Diensten.

De Gebruiker stemt ermee in dat Leading Courses de Gebruiker per e-mail, gewone post of post op de Website kennisgevingen kunnen doen, ook met betrekking tot wijzigingen van de Voorwaarden.

De Gebruiker stemt ermee in dat indien Leading Courses geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in de Voorwaarden (of waarvan Leading Courses het voordeel heeft onder enige toepasselijke wetgeving), dit niet wordt beschouwd als een formele afstand van de rechten van Leading Courses en dat deze rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zullen zijn voor Leading Courses.

Indien een rechtbank, die bevoegd is om hierover te beslissen, oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.

Artikel 17. Professionele fotografen

Leading Courses behoudt zich het recht voor om in een individueel geval van deze voorwaarden af te wijken, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met haar professionele fotografen.

Artikel 18. Rechtskeuze en Forumkeuze

Alle verplichtingen tussen Leading Courses en de Gebruiker, alsmede deze Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, met uitzondering van de collisieregels naar Nederlands internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die betrekking hebben op, voortvloeien uit of verband houden met een Dienst of enige andere overeenkomst tussen Leading Courses en Gebruiker waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede alle geschillen die betrekking hebben op, voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

Leading Courses

Copyright © 2007-2023 — leadingcourses.com